Skul Bilong Wokim Piksa

Skul Bilong Wokim Piksa

Producer

Known for

Sinmia

Sinmia