Missy Elliott

Missy Elliott

Actor

Birthday

July 1, 1971

Place of birth

Portsmouth, Virginia, USA

Known for