Weaving Women

  • 0 10
  • 1905
  • Nonemin
Weaving Women
  • No Language

A group of Macedonian women are shown hard at work.

Weaving Women
  • No Language
Janaki Manaki
Janaki Manaki Director
Milton Manaki
Milton Manaki Director